23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Новини

ЕК подгони Нидерландия и Португалия заради Пакет Мобилност

  Нидерландия и Португалия може да бъдат изправени пред санкции от Еврокомисията за неприлагане на законодателството на Пакет Мобилност. Европейската комисия предложи да бъдат наложени финансови санкции на Нидерландия и Португалия затова, че не са въвели в националното си законодателство правилата за командироване на водачи в сектора на автомобилния транспорт. Комисията обяви, че ще изправи двете страни пред Съда на Европейския съюз. Директива (ЕС) 2020/1057 предвижда специфични разпоредби относно командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, както и административни изисквания и мерки за контрол по отношение на командироването на тези водачи. Тя също така изменя Директива 2006/22/ЕО по отношение на специфични изисквания, свързани с прилагането на социално законодателство в автомобилния транспорт. Крайният срок за държавите-членки на ЕС да транспонират Директива (ЕС) 2020/1057 в националното си законодателство беше 2 февруари 2022 г. Поради това Комисията откри производство за нарушение през март 2022 г. и изпрати мотивирани становища през септември 2022 г. на онези държави-членки, които не са уведомили Комисията за транспонирането до изтичане на крайния срок. Регламентите на ЕС относно командированите водачи изискват от превозвачите да съобщават за командироването на водачи в специален интерфейс за превозвачи, свързани с информационната система на вътрешния пазар на IMI, и да плащат на шофьорите поне пълната минимална заплата, приложима във всяка държава-членка, докато работят там. Миналата година, когато ЕК предупреди страните за законодателните проблеми, органът изрази опасения и за административни проблеми. Според Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU) повечето държави от ЕС все още не са транспонирали разпоредбите на ЕС в националното законодателство до момента, в който регламентите на ЕС относно командированите водачи влязоха в сила. Въпреки това, от изявлението на Европейската комисия, изглежда, че само Нидерландия и Португалия са останали в нарушение на директивата. Сега Комисията предложи налагане на финансови санкции и препращане на делата към Съда. Европейската комисия напомня на страните, че Директива (ЕС) 2020/1057 е „от съществено значение за осигуряване на справедливо възнаграждение на водачите, правилно прилагане на правилата и предоставяне на ясна правна рамка за операторите да извършват своя бизнес“.   Източник: https://www.kamioni.bg/bg/menu/10/post/31089/EK-podgoni-Niderlandiq-i-Portugaliq-zaradi-Paket-Mobilnost?page=