23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Новини

Кандидатствайте за до 20 000 лв. безвъзмездно финансиране за подобряване на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Компонент „Интелигентна индустрия“

Програма за икономическа трансформация

Процедура за безвъзмездна финансова помощ

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и

киберсигурността в малките и средните предприятия

 
  1. Основните цели на настоящата процедура:         
  •      Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода
                           към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на                            безвъзмездни средства за внедряване на информационни и                            комуникационни технологии и решения, осигуряващи                            повишаване нивото на дигитализация на малките и средните                            предприятия (МСП) .
  • Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на
                           предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни                            цифрови технологии, включително за осигуряване на                            киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация                            (първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ ), като                             основни изисквания за последващо преминаване към по-високите                             нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения,                             базирани на ИКТ следва да допринaсят за оптимизиране на                             системите за управление в МСП, увеличаване на                             производителността, подобряване на пазарното присъствие на                             предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и                             растеж.
  1. Общ размер на СРЕДСТВАТА по процедурата
Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 30 600 000 лв. 
  1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА
Минималният и максималният размер на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е както следва:  
  Минимален размер на финансиране за предприятие       Максимален размер на безвъзмездното безвъзмездното финансиране за предприятие  
  3 000 лева                                                        20 000 лева
 
  1. ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРА
5. Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е:  
Категория на предприятието   Максимален интензитет на помощта  
  Микро, малки и средни предприятия     до 100 %  
6. ВАЖНО: Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране не може да надхвърля максималния размер от 20 000 лева, посочен в т. 9 от Условията за кандидатстване, по-горе. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100%, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.
 
  1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
  1)  Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.   Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.   2)  Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.   3)  Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).   4)  Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:  
       Категория на предприятието        Нетни приходи от продажби
             Микро предприятие   ≥ 41 000 лева
             Малко предприятие   ≥ 82 000 лева
             Средно предприятие   ≥ 123 000 лева
  5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице   6)  Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че основната им икономическа дейност не       попада в недопустимите сектори, посочени в т. 11.2 от Условията за кандидатстване, по-долу.
 1 Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието – кандидат: стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчета (код на реда 15100, колона 1).
2 Съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 на НСИ (Приложение 8)
3 Информация относно ограниченията по отношение на основната икономическа дейност на кандидатите, произтичащи от приложимия режим на минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 е представена в Приложение 14 към Условията за кандидатстване.
  1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура следва да съответстват на принципа за ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да водят до постигане на целта на процедурата при най-адекватно съотношение между очакваните разходи и ползи.   1) Допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва:   – Да водят до постигане на целта на процедурата.   – Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“  и с принципите за равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.   – Да се изпълняват само на територията на Република България.   2) Допустими дейности: По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ “ (Приложение 12):   – Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;   – Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;   – Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.   Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12). Кандидатите трябва да включат избраните услуги/решения  в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.   ВАЖНО: Окончателният вариант на „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, както и образец на Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, включително пределни цени за всяка услуга/решение, определени въз основа на извършено пазарно проучване, ще бъдат публикувани при обявяването на процедурата .   Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения .   В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 4 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, то не е допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, 7 и 8 от Списъка. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 4 от Списъка) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, т. 7 и т. 8 от Списъка.   В раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да представят информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложението за изпълнение на инвестиция.   ВАЖНО: Кандидатите нямат право да получат финансиране по предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура, включващи услуги/решения за въвеждане на Системи за управление на ресурсите (ERP системи) и/или Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM системи), и/или други системи/модули за управление на процесите в случай, че са сключили договор за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на НПВУ и са заявили разходи по т. 14.2, подточка „2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи“ от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Обстоятелството се декларира от кандидатите в Декларацията при кандидатстване (Приложение 2). В случай, че при проверката преди сключване на договор се установи, че кандидатът не е спазил посоченото изискване, то по настоящата процедура ще бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране на съответния кандидат.   Услугите и решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като: – готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието; – персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието; – SaaS (Software as a service) , когато е приложимо. Крайният резултат от услугите/решенията, включени в предложенията за изпълнение на инвестиции се удостоверява посредством протокол за въвеждане/доклад/лиценз/технически паспорт/друг документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване на съответното решение. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен приложимия документ, извършените разходи за съответната услуга/решение няма да бъдат признати. В случай че предложенията за изпълнение на инвестиции включват услуга за въвеждане и сертифициране на системa за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001, то задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведената система за управление (СУ). Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответния сертификат за СУ, извършените разходи за въвеждането и сертифицирането й няма да бъдат признати. Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от:
  1. българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава – кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление; и/или
  1. орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation
Forum, Multilateral recognition Agreement). Услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложенията за изпълнение на инвестиции следва да се ползват/поддържат в предприятието – краен получател най-малко 1 (една) година от окончателното плащане. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място и/или изискване на документи за установяване на обстоятелствата дали съответната услуга/решение се ползва/се поддържа на определеното място за целите на предложението за изпълнение на инвестиция и съгласно договора за финансиране с крайния получател. В тази връзка, в случай че бъде сключен договор за финансиране, кандидатите следва да имат предвид задължението да осигуряват постоянен достъп до местата, където ще се осъществява инвестицията, в това число и достъп до информационните системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на предложението за изпълнение на инвестиция, съгласно чл. 14.5 от Общите условия (Приложение 16 към Условията за изпълнение).   Услугите/решенията в областта на ИКТ следва да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат заприходени от предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с предложението за изпълнение на инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от минимум 1 (една) година след окончателното плащане.   В раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да посочат точният/те адрес/и на стопанския обект, където ще се извършват дейности по инвестицията.