Консултантски
услуги

All tax consulting ltd

Консултиране по разработване и управление на проекти по европейски програми

  • Консултации за възможности за финансиране по Европейски програми – ако  нямате конкретна идея, но искате да получите средства, за да развиете своя бизнес ние ще Ви помогнем.
  • Консултации за допустимост за кандидатстване по конкретна програма – ако сте чули за някоя от програмите, но не познавате добре условията, ние ще ви помогнем като изясним дали сте допустими за кандидатстване и ако да, какви са ви шансовете да получите финансиране.
  • Консултации по разработване на проектното предложение – ако сте решили сами да попълните формуляра и да разпишете проекта, ние можем да ви консултираме, като отговорим на конкретни ваши въпроси, свързани с „разписването” на проекта.
  • Консултации по цялостно разработване на проектното предложение – вие само ни давате информацията, от която се нуждаем и подготвяте фирмените документи, които са необходими, всичко останало по написване и окомплектоване на проекта е наша грижа.
  • Консултации по управление на проектното предложение – след като вече сте получили финансиране за проекта, неговото управление е не по-малко сложна задача, свързана с не по-малко изисквания и документи. Ние сме насреща и тук, за да ви помогнем по-лесно да организирате и изпълните дейностите по проекта, за да получите пълното финасиране.
  • Разработване на междинни и финални отчети – На различни етапи от проекта вие ще трябва да изготвяте съдържателни и финансови отчети за това как сте изпълнили  проекта. На базата на тези отчети ще получавате плащанията на сумите по проекта. Тази дейност също изисква време и специални познания, ние можем да я извършим вместо Вас.

БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ

Експертна консултантска помощ за стартиране и развиване на успешен бизнес. Аспектите включващи бизнес консултиране са:

  • Консултиране по разработване на бизнес план
  • Консултиране по бизнес кредитиране
  • И др.

Въпрос на ваш избор е коя от услугите ще използвате, като ценообразуването зависи от това дали избирате една или няколко от нашите услуги, свързани с цялостната реализация на проекта/идеята Ви.

 

Научни изследвания и иновации в сферата на човешките ресурси

Съвременния бизнес и икономическо развитие трябва да бъдат основани на знанието. Бизнеса и науката трябва да върват ръка за ръка. В крак с тенденциите за динамично развитие на науката, се стремим да проучваме и разработваме иновативни решения за повишваване ефективността на човешкия фактор във всяка органнизация. На този етап предлагаме иновационни решения в следните направления:

– Разработване на нови методики за личностова и организационна диагностика

– Превод и адаптация на методики от чужди автори за ефективно изследване на човешките ресурси в организацията.

– Разработване и апробиране на иновативни подходи за консултиране и развитие на човешките ресурси

– Разработване на апаратурни методики за диагностика на човешките ресурси

– Разработване на софтуерни продукти за диагностика, контрол и управление на човешките ресурси.

Екипът ни има капацитет за провеждане на научни изследвания и разработване на иновации в различни направления:

– Психология и здраве

– Мениждмънт

– Земеделие и селско стопанство

– Информационни технологии

– Автоматизация на производството и системи за управление

Посочените сфери са условни, в зависимост от нуждите на организацията Ви или Вас самите могат да се разработят конретни теми.

партньори

Това са някой от нашите дългогодишни партньори.

Translate »